Ja se cili eshte pIani se kret i Rusise e Serbise per ndarjen e Bosnjes dhe cfare po pIanifikojne per Kosoven duke e..

Visual search query image

-Ja se cili eshte pIani se kret i Rusise e Serbise per ndarjen e Bosnjes dhe cfare po pIanifikojne per Kosoven duke e..

-Kohëve të fundit, situata në Bos nje dhe Herce.govinë është ten sio nuar. Kështu vler ësojnë edhe zyr.tarë të Bas hkimit Evropian.
Në anën tjetër, udhë.heqësi serb i Bosnjës, Mil lorad Do dik, va.zhdimisht është duke kërc ënuar me ndarjen e Repu blikës serbe.
Lidhur me këtë si.tuatë, ish-eprori i la rtë i UÇK-së dhe ish-agj enti i SHIK-ut, Naim Miftari, ka thënë se si.tuata në Bosnjë është para shpër.thimit.
Gjithashtu, ai ka tre.guar se çfarë është duke bërë Rusia dhe Serbia në Bosnje me ndi.hmën e kreut të Repub likës Srpska dhe anëtarit të Pres idencës së Bosnje-Herce.govinës, Milo rad Dodik.
“Situata në Bosnje është para shpër.thimit, ka disa vite që Milorad Dodiku është radhit si ma.rio netë e Vladimir Putinit dhe Aleksandër Vuçiqit.

“Ekz iston një pl an ser ioz serbo-rus që Repu blika Serbe t`i ba.shkohet Ser bisë së madhe apo “Op en Balkan”, dhe nëse ka sukses ky p lan në të për.fshihet edhe veriu i Kosovës përmes BKS të shndë.rrohet një mini-Rep ublikë serbe në Kosovë, pasi tani poli.tika serbo-madhe ka marr qev erinë edhe të Malit të ZI, ku në këtë plan një ndi.hmë me dije apo padije po e merr nga krye.min istri i Shqipërisë, sharlatani, Edi Ramës, dhe në këtë mënyrë po rea.lizohen pla net serbe.
Por, në fat.keq ësi Kosova ka fat, që sot Grenelli, Palmeri, Thaçi, Mustafa, Hoti, Çitaku, dhe Boltoni, nuk janë në pus htet as në pozita, ku munden me ven.dos për Kosovën, fati edhe më i madh për ven.din tonë është që sot e kem pre sidente Vjosa Osmanin dhe krye.mini stër Albin Kurtin”, ka dekl aruar ai.

Ja se cili eshte pIani se kret i Rusise e Serbise per ndarjen e Bosnjes dhe cfare po pIanifikojne per Kosoven duke e.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *