Ja Kush Do Te Deshmoje Kunder Hashim Thaçit Nga Kosova / Per Tu Habitur


Ja kush do te deshmoje kunder Hashim Thaçit nga Kosova / Per tu habitur

Ndërtesa e par,abu,rgim,it e Gj,yk,at,ës Spe,cia,le për Kosovën, fshihet pas një sp,ita,li policor anti,nar,kot,ikës,h, në per,ife,ri të Hag,ës dhe prej një viti është i populluar me 7 shqiptarë të Kosovës, Për të cilët, me sa duket urg,jen,ca më e madhe ka qenë t’i mby,lln,in aty.Për gati një vit, ata ende janë larg kohës kur mund të dalin në gj,yq, pasi me sa duket tani gj,yk,imi nuk është më shqe,tësi,m ndërkombëtar. Madje as het,im,i i dos,j,es nuk duket më i tillë. Urg,je,nca, sipas gja,save ishte vetëm arr,est,imi i tyre.Hashim Thaçi u shfaq në dhomën e vizitorëve i pap,rekur nga bu,rgi,m,i një,vje,çar, as nga pa,mja fizike, por as nga për,ditësimi, për atë çfarë ndodhte jas,htë b,urg,ut. I qartë për “kr,yq,ëzim,in” e tij dhe arsyet që e kishin mby,ll,ur në atë d,homë, njeriu i lu,ftë,s së Kosovës mu duk në paq,e me të gjithë. Por mbi të gjitha, me veten.Koma,ndan,tët e Poli,ci,së serbe në Prizren dhe Mitrovicë do të dë,shmo,jnë ku,ndë,r Thaçit në Hag,ë.

Nuk priste ndih,më nga askush, përveçse nga koha, e cila i ka mbetur ale,ati kryesor.Besimi se do të dilte i paf,ajs,hëm, dhe bin,dja se kjo kryq,ëza,të mbi të dhe disa nga fig,urat pol,iti,ke të Kosovës, ishte çmimi që ata duhet të pa,gua,nin deri në fund të jetës së tyre për Kosovën, është i vetmi moti,vi,m që u jepte ku,rajo në ato qeli ku ishin mby,llur.Dësh,mita,rët kun,dër Thaçit, po,li,cë të aku,zu,ar për kr,im,e l,uf,te“Kur mendoj që dhe mund të ishim vr,ar,ë në lu,f,të, mendoj se gjithçka tjetër na bën më të for,të”, -thotë pa shumë pate,tiz,ëm, në dh,omën e ngu,sh,të të vizitorëve, ku unë përpiqem të bëj hum,or me formën e mirë fiz,ike apo reg,jim,in e tij ditor në pal,estër. Shto këtu dhe mun,ges,ën e më,shi,rës nga Filip Çakuli, i cili i thotë të he,që dorë nga kë,rkesa për kthi,m në Kosovë se mund ta dë,noj,në me ar,res,t shtëpie dhe do të çme,ndet.Në fakt, nuk e ka pr,iorit,et kthimin në Kosovë, edhe pse qeveria atje ja ka mbus,hur mendjen Ha,gës se Hashimi kont,roll,on gjithçka në po,l,ici dhe dr,ejt,ësi. Prioritet ka gjy,qin, për të cilin duket se Hag,a nuk është gati.Ai duket se thjesht se i ka mbus,hur mendjen vetes se mbyl,lja aty, është pjesë e bil,anc,it të jetës së tij dhe ka ven,dos,ur ta marrë më qe,të spr,ov,ën e fundit, para së cilës e ka vënë dre,jtë,sia.

Ja kush do te deshmoje kunder Hashim Thaçit nga Kosova / Per tu habitur – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *