InteIegjenca Ukrainese habit te gjithe me kete dekIarate / A do jete synimi kryesor i Putinit pas MoIdavise Ballkani ?!

 

 

-InteIegjenca Ukrainese habit te gjithe me kete dekIarate / A do jete synimi kryesor i Putinit pas MoIdavise Ballkani ?!

-Krijimi i një “fronti të dytë” në Mol davi, në rajonin e Tra.nsnistrias e më pas desta.bil izimi i Ball kanit.
Këto janë pla.net e Vladimir Putinit sipas inte ligjencës ukrainase, duke theksuar se Rusia ka zhvi.lluar një plan shumë të qartë për pu.shtimin e Moldavisë.

Hapja e fro.ntit të dytë është një pikë e rëndësishme strategjike, sepse mund të shpër.ndajë në disa drejtime Forcat e Ar.matosura të Ukrainës.
Nga ana tjetër, në aspektin gjeopolitik, kjo situatë mundet fare mirë të desta.bilizojë situatën politike në Ballkan.
Plani i Moskës mund të jetë një i ngja.shëm me atë çfarë ndodhi me luf.tën në Ukrainë.
Fi.llimisht, sipas njësive inteligjente në Kiev, Putini mund të njohë pavarë.sinë e Tran snistrias, ashtu si njohu pa.varësinë e Donetskut dhe Luhanskut.
Më pas, ai mund të ndër.marrë një oper acion në zonë, për vendosjen e trupave ruse aty.

Akoma më tej, plani afat.gjatë mund të jetë ai i shtimit të këtij rajoni nën fla.murin rus dhe nën terri torin e Fe.deratës ruse.
Me ve.ndosjen e trupave në Tra nsnistria, ajo çfarë mund të arrihet është edhe krijimi i një ko.rridori për lidhur nëpërmjet rajoneve të Khersonit, Niko.laevit dhe Odessas. Por ky do të ishte një ske nar shumë ambi.cioz, duke parë gjasat e pakta që të ndo.dhë.
Me tens ionet në rri.tje në Moldavi gjithsesi, ku akuza të shumta i janë hedhur Kievit për sul.me në Transnistria, sytë e Putinit mund të jenë të kthyer më shumë se sa men.dojnë të gjithë për nga Moldavia.
Për të parë, mbe.tet vetëm nëse 9 maji, mund të jetë rea lisht data reale e nisjes së luf.tës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *