Goran Rakiq Drejt Shkarkimit? / Albin Kurti “Trondit” Vendin Me Kete Qe Tha Per Kete Tem

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se nuk e ka në plan ta shk,arko,jë ministrin për Komunitete dhe Kthim, Goran Rakiq, që doli kundër vendimit të Qeverisë që të lu,fto,jë kon,tra,ba,ndë,n në të gjithë vendin.Të mërkurën, Rakiq e cilësoi aks,ion,in që për,fsh,iu edhe veriun e Kosovës si “Natë të Kri,stal,të” (po,gr,omi i gjermanëve na,zis,të ku,ndër çi,futë,ve).Pas kësaj dhe deklaratave tjera kun,dër shtetit të Kosovës, shoqëria civ,ile e kërkoi shka,rkim,in e Rakiqit.Megjithatë, në një a,ktiv,itet të Vetëvendosjes në Prizren, Kurti ka lënë të kuptohet se kjo s’do të ndodhë.“Qeveria jonë me veprimet tona e ka g,od,it ner,v,in e çështjes e ky është lu,ft,im,i i kri,mi,t të or,g,ani,zuar kor,rups,ion,it e ko,ntr,aba,nd,ës. Përveç se po kemi sukses me he,time,t tona int,ens,ive në të njëjtën kohë po ndodh një dem,ask,im gj,ig,ant i Serbisë sa i përket pë,rp,jekj,es së saj de,str,ukt,ive me stru,ktu,ra,t saj il,eg,ale në Kosovë. Qartazi ne jemi në rrugën e drejtë dhe pikërisht për shkak se ne jemi në rrugën e drejtë Serbia e Vuçiqi nuk po arrin t’i m,ob,ili,zo,jë serbët ku,nd,ër veprimeve të drejta e të li,gjs,hme të qeverisë tonë. Ne kemi go,dit,ur ner,vin e çështjes. Çështja nuk është Rakiqi. Shk,arki,mi i tij do ta bënte çës,htje”, ka thënë Kurti.

Goran Rakiq drejt shkarkimit? / Albin Kurti “trondit” vendin me kete qe tha per kete tem – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *