– Gjenerali Rus i dergon leter Putin-it qe po con pesh gjithe boten ! Mos pushto Ukrainen seps…,

– Gjenerali Rus i dergon leter Putin-it qe po con pesh gjithe boten ! Mos pushto Ukrainen seps…,

Gjenerali Rus i dergon leter Putin-it qe po con pesh gjithe boten ! Mos pushto Ukrainen sepse…

Gjene rali i pensinouar rus Leonid Ivashov përmes një let.re të hapur i ka bërë thirrje Presi dentit të Rusisë Vladimir Putin që të tërhiqet nga push.timi i Ukrainës dhe e ka kundërshtuar pretendimin e tij se NATOja përbën kër.cënim për interesat jetike të Rusisë.

Sipas letrës së publi kuar në Asamblenë Gjithë Ruse të Oficerëve të cilin Ivashovi e udhë.heq ish oficeri i lartë ushtarak para lajmëroi se pushtimi i Ukrainës do ti bëjë për gjithmonë rusët dhe ukrainasit ar.miq vd ekjeprurës.

Ne oficerët e Rusisë kër.kojmë që presidenti i Federatës Ruse ta refuzojë politikën kri minale të nxitjes së lu ftës në të cilën Rusia do ta gjente veten të vetme kun.dër forcave të bashkuara të Perëndimit, thuhet më tej në letër.

Ish gjene rali Ivashov nuk është pacifist Alexander Golts repor.ter me përvojë të gjatë i gazetës ushtarake ruse Ylli i Kuq tani redak tor në Daily Journal e përshkroi atë në një kolu.mne si thellësisht të rrënjosur në establishmentin rus. Si oficer në dety rë gjatë viteve të nëntëdhjeta Ivashovi i kishte udhë.hequr përpjekjet për ta bllokuar hyrjen e trupave të NATOs në Koso vë.

– Gjenerali Rus i dergon leter Putin-it qe po con pesh gjithe boten ! Mos pushto Ukrainen seps…, – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *