Gjenerali i UCK-se Sylejman Selimi shpalos ne publik nje veprim te ish presidentit Thaçi qe i ka mbajtur te bashkuar – Veprim per ta hequr kapelen

Sylejman Selimi: Qëndrimi i Thaçit në Rambuje na ka mbaj,tur të gjithëve të bashk,uar.Gjeneral Sylejman Selimi në një intervis,të për Pa Rrotlla të Milaim Zekës kishte treguar prapask,enat e konfere,ncës së Rambujesë. Ai kishte treguar se drafti i parë i marrë,veshjes ishte refuzuar kategor,ikisht edhe nga ai por edhe nga Thaçi.Më pastaj, pas këmbën,gulësisë së Thaçit ishte futur edhe pika për refer,endum të pavarësisë dhe pastaj është pranuar marrëve,shja.Sylejman Selimi ka treguar se qëndrimi i Thaçit në Rambuje na ka mbajtur të gjithëve të bash,kuar, përndryshe nëse do ta kishin ndonjë luha,tje atëherë do të mund të eskalo,nte situata.Mund ta ndi,qni ne vazhdim nga minuta 56:00

https://news71post.com/gjenerali-i-uck-se-sylejman-selimi-shpalos-ne-publik-nje-veprim-te-ish-presidentit-thaci-qe-i-ka-mbajtur-te-bashkuar-veprim-per-ta-hequr-kapelen/?fbclid=IwAR3e9Quz_x4OOBA6xDnT_2o168F5Dml8GlzkcD8r9UaM4SwqOBQy2SxGxKM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *