GjeneraIi Grek haIIakat gjithe boten / Turiqa do te zoteroje Egjeun nese SH BA-te i dhurojne…

-GjeneraIi Grek haIIakat gjithe boten / Turiqa do te zoteroje Egjeun nese SH BA-te i dhurojne…

-Kësh ill tari i Këshi llit të Sigu.risë Komb ëtare në Greqi Alex andros Diako poulos shpre het se vendi që merr avionët F-35 do të jetë ai që sundon Egjeun. Duke folur në një tele vizon grek Dia kopoulos shpreh shqetë.simin në lidhje me mund ësinë që Turqia të marrë 100 avi onët F35 që i ishin premtuar nisur edhe nga fak.ti se vendi ishte pjesë e sipër marrjes për prodhimin e tyre.

Kush merr avio nët F-35 sundon Egj eun ata janë të padukshëm nuk i kap rad.ari nëse Turqia merr 100 avi onët F35 siç kishin planif ikuar do ta kthenin Egj eun në një suf llaqe për fat tani për tani nuk i marrin dot ndër.sa ne pritet ti marrim rreth vitit 2027-2028 tha ai duke theksuar se mbroj tja është një sektor që kërkon shumë shpe nzime.

Mbro jtja është e shtre njtë dhe kërkon shumë shpen zime me këtë fqinj agre.siv që kemi Turqia është një shtet që di vetëm të kër cënojë dhe jo të ndik ojë butë tha ai.

GjeneraIi Grek haIIakat gjithe boten / Turiqa do te zoteroje Egjeun nese SH BA-te i dhurojne… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *