GjeneraIi Amerikan e trondit gjithë botën me dekIaratë / Si po i shkojnë punët Putin-it në Ukrainë a po humb ? Kuptojeni të vërtetën..

-GjeneraIi Amerikan e trondit gjithë botën me dekIaratë / Si po i shkojnë punët Putin-it në Ukrainë a po humb ? Kuptojeni të vërtetën..

-Sip as ish këshillt.arit të sigurisë kombëtare të SHBA gjen ral Herbert McMaster presi.denti rus Vladimir Putin ka dështuar në qëllimet e tij fil lestare të Iu ftës. Të gjitha supo zimet mbi të cilat Putini bazoi push.timin e tij dolën të rreme u shpreh gjener.ali për Sky News duke shtuar se presi denti rus dështoi në marrjen e Kievit dhe Odesës.

Edhe pse ekzi ston një mundësi që Putini ti shpallë zyrta.risht lu ftë Ukrainës në 9 Maj gjenerali McMaster tha se Rusia ka probl.eme që nuk mund të zgjidhen brenda disa javësh. Sa i për ket of ensivës së fundit të Rusisë në Ukrainën lindore ish-këshilltari i sig urisë kombë.tare tha se nuk beson se as ajo do të përmbushë obje ktivat e saj.

Ai tha se ofe nsiva ka të ngjarë të dës htojë dhe ukrain.asit do të nisin një kun dërofe nsivë. Deri më tani for cat ruse nuk kanë arr itur të marrin asnjë qytet të madh pavarë.sisht se disa eksp ertë besonin fillimisht se Ukraina do të binte brenda pak ditësh.

GjeneraIi Amerikan e trondit gjithë botën me dekIaratë / Si po i shkojnë punët Putin-it në Ukrainë a po humb ? Kuptojeni të vërtetën.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *