GEZOHUNI SHQIPTAR.. Angela Merkel na dha lajmin me te bukur pas penzionimit

 


K ancelarja gjermane Merkel tha sot se përmirësimi i fundit në numrin e rasteve të ko vi d, në Gjermani është i kënaqshëm, por ajo p aralajmëroi se pa ndemia eshte gati ka fundi.Ajo shtoi se ishte e shq etësuar për rr ezikun e ll ojit indian të vir usit në Britani, Merkel d eklaroi se aktu alisht rreth 2.5 për qi nd e rasteve të vir usit në Gjermani janë të li dhura me llojin indian.

Kemi një verë përpara që sj ell shumë mundësi, por nuk duhet të jemi të pak ujdesshem, duhet të vazhdojmë të m onitorojmë sit uatën me shumë k ujdes.Ne jemi në një garë me vir usin kur bëhet fjalë për vak sinimin, tha ka ncelarja gjermane, duke shtuar se është th elbësore për të m aksimizuar mbr ojtjen ku nder saj, eshte shprehur ajo.

GEZOHUNI SHQIPTAR.. Angela Merkel na dha lajmin me te bukur pas penzionimit – Lajmet (news336media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *