Eurodeputeti Austriak Me Fjale Madheshtore Per Kosoven – I Admiroj Kosovaret Per…

 

Eurodeputeti nga Austria, Lukas Mandl, është shp,reh,ur i hab,itur me durimin e qytetarëve të Kosovës lidhur me pr,oces,in e liber,alizi,mit të vizave.Ai në një intervistë për “Report TV” me bazë në Tiranë, ka thënë se admiron du,ri,min e kosovarëve, ndërkohë që siç tha ai, vetë e ka hu,m,bur atë.Sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të ve,pr,ojë sa më parë në këtë drejtim, pasi “nuk ka asnjë ar,gum,ent për mo marrjen e një ven,dimi poz,it,iv për qytetarët e Kosovës”.“Unë e adm,iroj dur,im,in e qytetarëve të Kosovës për mos,lib,era,liz,imin. Unë e kam h,umb,ur dur,imin tim, sepse nuk ka asnjë ar,gum,ent pse nuk është he,qur ky reg,jim siç ka ndodhur dhe me 5 shtetet e tjera të ra,jo,nit. Por, kjo është një gjë e vo,gël, duhet të hedh,im edhe hapa të tjerë që lidh,en me për,fshir,jen e Kosovës dhe inte,gr,min në BE”, është shp,rehur Mandle.Kosova ende nuk ka lib,eral,izim të vizave, ndonëse si pr,oc,es ka nisur para më shumë se 10 vjetëve.

 

Eurodeputeti Austriak me fjale madheshtore per Kosoven – I admiroj Kosovaret per… – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *