EKSKLUZIVE/ Del Ne Pah Dokumenti ‘Sekret’ Nga Zyrja E Lajcakut Komandanti Kryesor Brenda Asociacionit Do Te Jete Serb – Por Do Habiteni Edhe Me Shume Kur Ta Kuptoni Se Kush

Visual search query image

 

 

 

Dokumenti i zyrës së Lajçakut për Qeverinë Kurti, ko manda,nti i poI ici,së brenda asocia,cionit do të jetë serb.Marrëveshja për themel,imin e Asociacionit të Komunave me Shum icë Serbe është një prej çështjeve që pritet të shk,aktojë ng,ërç në vazhdimin e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, gjatë rrugët,imit të tij si opozitar kishte kundërshtuar një marrëveshje të tillë në mënyrën më të ash pë,r, derisa edhe tash si kryeministër thotë se s’mund të ketë as,ociacion njëetnik. Serbia ndërk,ohë e kërkon me ngulm themelimin e “Zaje,dnicës”, derisa nga BE’ja kërkon që të respek,tohen dhe zbatohen marrëve,shjet e Brukselit.Gazeta Express.Gazeta Express ka siguru,ar një dokument që, sipas burimeve, është hartuar nga zyra e emisarit të BE’së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajcak, në të cilin janë listu,ar opsionet e mundsh,me për pika të veçanta që kanë të bëjnë me themel,imin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ky dokum,ent, i titulluar “ Opsionet e mund,shme lidhur me themelimin e Asociacionit të Komuna,ve me Shumicë Serbe”, i është dërguar Qeverisë së Kosovës, që drejtohet nga kryem,inistri Albin Kurti.Në këtë dokument janë dhënë opsione se si duhet të proce,dohet tutje me theme,limin e Asociacionit, marrë parasysh të gjitha zhvilli,met që kanë ndodhur dhe vendimin e Gjh,yka tës Kush,tetuese të Kosovës lidhur me Asociacionin.

“ (i) Kompetencat e Asociacionit mund të detaj,ohen edhe më tej për të përfshirë të gjitha çësht,jet në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale. Në veçanti, statuti për Asocia,cionin duhet të përsë,risë kushtet për “kompetenca të zgjer,uara” për komunat me shumicë serbe që janë të përf,shira në L,i gj.
(ii) Kompetencat e Asociacionit duhet të përfshi,jnë autorit,etin e qartë për themeli,min e pesë llojeve të marrëveshjeve bashkëpunu,ese lidhur me paragrafin 9 dhe 14 të Ligjit për Bashkëpunim Ndër-komunal. Duhet të ketë një shqyrtim të më,tejshëm të një instituci,oni të përbashkët publik, pasi një formë e këtij modeli mund të shërb,ejë si forma kryesore e bashkëpu,nimit brenda Asociacionit.

EKSKLUZIVE/ Del ne pah dokumenti ‘sekret’ nga zyrja e Lajcakut komandanti kryesor brenda asociacionit do te jete serb – Por do habiteni edhe me shume kur ta kuptoni se kush – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *