Edi Rama Po Dridh Gjithe Ballkanin Me Kete Qe Tha Per Hashim Thaçin Pas Vizites Qe I Beri

Visual search query image

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është takuar me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin, në Dho,ma,t e Pa,rabu,rgi,mit në Hagë.Rama, nëpërmjet një vi,de,o-m,esa,zhi në ‘Facebook’, pas v,izi,tës njoftoi se ish-kreu i UÇK-së ishte në, siç e quajti ai, top fo,rmë dhe se ishte i bi,ndur në dre,jt,ësi të pl,otë të Us,htr,isë Çl,iri,mt,are.“Ishte një çm,all,je e nev,ojs,hme. Presidentin Thaçi e gjeta në t,op-fo,rm,ë. I b,in,dur m,base edhe më shumë s,esa kur e kam takuar më parë se të vi,nte ktu se ishte një rrugë e pa,shm,ang,shme për të pr,ovu,ar kat,ër,cip,ëri,sht përpara dre,jtë,sisë pas,tër,tinë e p,lo,të të L,uf,tës Çli,ri,mt,are dhe natyrisht edhe pa,stë,rti,në e id,ea,lin të pj,esët,arëve të UÇK-së dhe të udhëheqësve të saj”, deklaroi Rama.“Nuk ka shumë për të th,ënë. Nat,yri,sht që, të gjithë ne jemi të b,indu,r se Lu,f,ta Çli,rim,tar,e e Kosovës nuk mund të rishkruhet, e as nuk mund kurrsesi të futet në ko,rni,za të tjera. Sepse, ajo është t,animë e f,utur në ko,rni,zën e artë të sa,kri,fi,cave, të gj,akut dhe të gjitha përp,jek,jeve që kanë vi,juar më tej për Kosovën e lirë, demo,krat,ike dhe sov,ran,e”, përfundoi ai

 

Edi Rama po dridh gjithe Ballkanin me kete qe tha per Hashim Thaçin pas vizites qe i beri – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *