E PAPRlTUR / Rusia jep Iajmin qe po habit te gjithe per fabriken e ceIikut Azovstak ne Mariupol duke thene se..

-Rusia ka rri tur për pje kjet për të marrë ko ntro.llin e rajo nit të Donb asit i cili gjendet në lindje të Ukr ainës duke pret enduar fi tore në bet.ejën për fabrikën e çelikut Az ovstal në Mariupol. For cat ruse kanë nisur edhe ofe nsivë ush tarake në provi.cën Luhansk forcat e fundit ukrainase të bll okuara në Az ovstal janë dorë zuar më 20 maj, ka thënë Min istria ruse e Mbr ojtjes.

Ky njoftim ka ardhur pas sul meve shka tërruese që kanë lënë gjithë Mari upolin nën rrë.noja ka shqe tësime se rreth 20,000 njerëz kanë vde kur në këtë qytet ambi entet e fabr ikës ku kanë qenë të fshe hur mil itantët janë nën kontro ll të plotë të fo rcave të ar mat osura ruse ka thënë mini.stria përmes një dekl arate. Në të ësh të thënë se 531 njerëz janë dorë zuar së fundi duke e çuar në 2,439 numrin total të mbroj.tësve ukrainas që kanë dalë nga ajo fab rikë.

Uk raina nuk ka konfir muar diçka të tillë mirëpo presi.denti ukra inas Vol odymyr Zel ensky ka thënë më herët se mbro jtësit në Azo vstal kanë marrë mes.azh të qartë nga kom anda usht arake që mund të dalin jashtë dhe të ruajnë jetët e tyre Rusia po ashtu ka nisur atë që du ket se është sulm i madh për të marrë kontro.llin e prov incës Luh ansk.

E PAPRlTUR / Rusia jep Iajmin qe po habit te gjithe per fabriken e ceIikut Azovstak ne Mariupol duke thene se.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *