E PAPRlTUR / Kjo qe Putin po ben eshte e pa pritur, ka derguar spiune ruse me anije prane ltaIise qe te…

 


SHlKO ME POSHTE!

-E PAPRlTUR / Kjo qe Putin po ben eshte e pa pritur, ka derguar spiune ruse me anije prane ltaIise qe te…

-Med iat italiane kanë ngritur shqetë.sime për një anije mist erioze që ndodhet në jug të Siç ilisë sipas gaz etës italiane La Repubblica një ani je ruse me 146 pas agjerë shumë prej të cilëve thu.het se janë sp iunë ndodhet pranë brigjeve italiane.

Kjo është ani ja Vasi ly Tati shchev e njoh.ur në NA TO me kodin Meridian 95 metra e gjatë sipas La Repub blica shumica e njerëzve në bord janë spi.unë rusë të cilët janë të spec ializuar në gjur mimin dhe ana lizimin e mes azheve të dër guara nga vendet ar.miqësore ndaj Rusisë nëpër mjet radarëve dhe kodit mors.

Mediat italiane thek sojnë se Meridian ndodhet në Jug të ish ullit dhe se po shikon gjith.çka që po pritet të ndodhë stërvitjen e NA TOs Mare Aperto e cila do të jetë në vazhdim deri më 27 maj, me pjesë marrjen e më shumë se 30 anijeve gjatë stër vitjes mas ive do të marrin pjesë edhe nën.det ëset dhe një numër i madh avi onësh.

Më 24 janar një freg atë e mar inës fran ceze kishte ndërhyrë për të lar.guar anijen ruse nga aero planmb ajtësja Charles de Gaulle por edhe ani jav franceze është ri kthyer në ba zë anija miste.rioze ruse vazhdon të endet nëpër Mesdhe.

E PAPRlTUR / Kjo qe Putin po ben eshte e pa pritur, ka derguar spiune ruse me anije prane ltaIise qe te… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *