E PAPRlTUR!! Gjithcka mori fund!! Cka i frlkësol!? Nde rkombëtarët “do rëzohen” para Rusisë dhe…

-E PAPRlTUR!! Gjithcka mori fund!! Cka i frlkësol!? Nde rkombëtarët “do rëzohen” para Rusisë dhe…

-Uashin gtoni po tër heq pothuajse të gjithë us htarët e mbetur nga Ukraina, ka njoftuar Penta goni.Veprimi vjen ndërsa tens ion et shkojnë e rriten duke çuar në një pus htim të munds hëm rus ndaj Ukrainës.

Sekret ari i Mbr ojtjes Lloyd Austin “ka urdhëruar ripo zi cioni min e përkohshëm të 160 anët arëve të Ga rdës Kombë tare të Flo ridës”, të cilët ishin në vend duke “kës hilluar dhe udhë zuar fo rcat ukrainase”, tha në një dekl aratë zëdhënësi i Pentagonit, John Ki rby

Tru pat – të cilat Kirby tha se po tër hiqen “duke pasur parasysh sig urinë dhe sig urinë e persone lit tonë mbi të gjitha” – do të ripo zicion ohen “diku tjetër në Evropë”

E PAPRlTUR!! Gjithcka mori fund!! Cka i frlkësol!? Nde rkombëtarët “do rëzohen” para Rusisë dhe… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *