E PAPRANUESHME / Borrell po trondit vendin me kerkesen qe beri per Kosoven duke e..

-E PAPRANUESHME / Borrell po trondit vendin me kerkesen qe beri per Kosoven duke e..

-Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, ka pë,rsë,ritur se Kosova dhe Serbia duhet të res,pekt,ojnë të gjitha mar,rëves,hjet e nën,shkru,ara në Bruksel, përfshirë edhe Asoci,aci,oni,n e Komunave me Shumicë Serbe.Këtë ai e tha në një për,gjigj,e me shkrim në pyetjen e eur,odepu,te,tes franceze Dominique Bilde, nëse BE-ja do t’i bëjë thir,rje Kosovës që ta përm,bus,hë ma,rrë,veshj,en e ar,itur në ku,adër të Marrëveshjes së Brukselit, Borrell tha se pret që të zba,tohe,t gjithçka që është rënë dak,ord, shkruan Tanjug, njofton Klan Kosova.“Të gj,itha marrëveshjet në ku,adër të di,alogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me mbë,shtet,jen e BE-së janë lidhur me m,irëb,esim nga të gjitha palët e pë,rf,shira. BE-ja vazhdimisht u kujton të dyja palëve ob,lig,imet e tyre të pap,lotësu,ara në ku,adër të di,alog,ut dhe pret që të gjitha marr,ëveshjet nga dialogu të zb,atoh,en plot,ësi,sht. Këtu për,fshih,et edhe them,eli,mi i As,oc,iaci,oni,t të Kom,un,ave me Shumicë Serbe”, ka shkruar Borrell.

E PAPRANUESHME / Borrell po trondit vendin me kerkesen qe beri per Kosoven duke e..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *