E MADHE / Nga Specialja Ja Pranojne Kete Kerkese Çlirimtarit Hashim Thaçi

 


“Pas shq,yr,tim,it të arsyeve të parashtruara nga Mbrojtja, në veçanti që kërkon kohë të mët,ejsh,me për mbledhjen e doku,men,eve në mbështetje të par,ashtr,esav,e të saj për rishikimin e par,abu,rgi,mit të z. Thaçi, gjy,qtar,i i pro,cedu,rës paraprake ko,nst,aton se është treguar shkak i mirë, duke gar,ant,uar zgjatjen e kërkuar të kohës. Në lidhje me këtë, gj,yqta,ri i pro,ced,ur,ës paraprake thekson më tej se z. Thaçi ka he,qur dorë nga e drejta e tij për ris,hikim,in e pa,rabu,rgim,it para ska,dim,it të af,at,it kohor prej dy muajsh të për,cak,tuar në ne,ni,n 41(10) të L,ig,ji,t dhe rr,egul,lin 57(2) të Rregullores.Gj,yq,ta,ri i pr,oce,durë,s paraprake gjithashtu konstaton se kërkesa është dor,ëzu,ar mjaftueshëm përpara sk,adi,mit të af,atit në fjalë”, thuhet në vendimin e gjy,qta,rit francez.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE“Pas shq,yr,tim,it të arsyeve të parashtruara nga Mbrojtja, në veçanti që kërkon kohë të mët,ejsh,me për mbledhjen e doku,men,eve në mbështetje të par,ashtr,esav,e të saj për rishikimin e par,abu,rgi,mit të z. Thaçi, gjy,qtar,i i pro,cedu,rës paraprake ko,nst,aton se është treguar shkak i mirë, duke gar,ant,uar zgjatjen e kërkuar të kohës. Në lidhje me këtë, gj,yqta,ri i pro,ced,ur,ës paraprake thekson më tej se z. Thaçi ka he,qur dorë nga e drejta e tij për ris,hikim,in e pa,rabu,rgim,it para ska,dim,it të af,at,it kohor prej dy muajsh të për,cak,tuar në ne,ni,n 41(10) të L,ig,ji,t dhe rr,egul,lin 57(2) të Rregullores.Gj,yq,ta,ri i pr,oce,durë,s paraprake gjithashtu konstaton se kërkesa është dor,ëzu,ar mjaftueshëm përpara sk,adi,mit të af,atit në fjalë”, thuhet në vendimin e gjy,qta,rit francez.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK IAMEN ME POSHTE

E MADHE / Nga Specialja Ja Pranojne Kete Kerkese Çlirimtarit Hashim Thaçi – My Blog (news72post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *