E FUNDlT ! Erdogan Con Pesh Gjithe Bo ten Me DekIarate Per Ven dimin E Rusise ! Nuk Duron, Ben Thirrje Qe Te…

-Presi denti turk Erdogan denon.coi ven dimin e Vladimir Putin për të njohur pa varësinë e dy krahi nave sepa ratiste në Ukrainë du.ke e quajtur të pap ranueshëm vendimi i Rusisë për të njo.hur të ashtu quajturat Rep ublika të Don etskut dhe Luha nskut është kun.dër Marrëveshjes së Minskut tha Erdogan për gaz etarët gjatë një udhëtimi në Senegal të mar tën.

Aty thek sohet se ky vendim përbën shke lje të pas.tër të un itetit politik të Ukrainës sov ranit etit dhe int egrite tit ter ritorial të saj, tha Erdogan.E kon siderojmë ven dimin e Rusisë si të pa.pranueshëm.

E FUNDlT ! Erdogan Con Pesh Gjithe Bo ten Me DekIarate Per Ven dimin E Rusise ! Nuk Duron, Ben Thirrje Qe Te…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *