E FUNDIT / Vjen Nje Lajm I Madh Per Kosoven Nga Macron Ne Qeshtjen E Liberalizimit Te Vizave

Profesori Selam Hajrizi nga Franca, Selam Hajrizi, ka folur për pr,op,ozi,min e presidentit Emmanuel Macron për kr,iji,min e një or,gani,zate të re polit,ike dhe evropiane për të bashkuar vendet që ndajnë vlerat e BE-së, por që nuk janë pjesë e bl,loku,t.“Deklarata e presidentit Macron ishte dje, derisa shtypi fran,cez sot pak a shumë i ko,mentoi. Nuk janë edhe aq mad,hës,htore në opinionin pu,bli,k të Francës. Natyrisht që pre,sidenti Macron pas ma,nda,tit të dytë është tejet i fo,kus,uar te lu,fta në Ukrainë. [Emmanuel] Macron është më shumë i shqe,tës,uar se çka po ndodh në Ukr,ainë sesa në pol,itikat e Ballkanit. Kur kishte marrë man,datin për presidencën e Bashkimit Evropian shumë herë e ka th,ek,suar, dhe mua më ka ndo,dhur që të flasë me kës,hilltar,ët e tij të cilët më kanë thënë që pr,esid,enti Macron ka me të vër,tetë pri,orit,are dhe kryesore që të kujd,eset mjaft mirë për Ballkanin”.

 

 

E FUNDIT / Vjen nje lajm i madh per Kosoven nga Macron ne qeshtjen e Liberalizimit te vizave – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *