E FUNDIT/Vendimi qe mori Pre sidenti i Ukraines per dy gje neraIet qe tradh etuan shtetin e tyre do ju habise per arsye se u vendos qe ti..

 

 

-Në një paraqitje në fja.limin e natës, presi denti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka njoftuar se kishte shk arkuar dy anë.tarë të lartë të shë rbim it të si gurisë kom bëtare të Ukrainës me arsyetimin se ishin “tradh.tarë”.“Sot u mor një vendim tjetër për ant iheron.jtë”, tha ai. “Nuk kam kohë të merrem me të gjithë tradh.tarët, por gra dual isht të gjithë do të ndë.shkohen”.

E FUNDIT/Vendimi qe mori Pre sidenti i Ukraines per dy gje neraIet qe tradh etuan shtetin e tyre do ju habise per arsye se u vendos qe ti.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *