E FUNDIT/ Sekretari i PDK-se zbulon dicka te madhe per Hashim Thacin dhe punet e tij..

 


-E FUNDIT/ Sekretari i PDK-se zbulon dicka te madhe per Hashim Thacin dhe punet e tij..

-Sekre tari i Partise Demo.kratike te Kosoves, Betim Gjoshi ka the ne se çdo vendim i madh ne Kos.ove e ka vulen e PDKse dhe Ha shim Thaçit. Keto fja le te tij vijne pas sigu.rimit te 3 medaljeve te arta oli.mpike te Kosoves.

Ai tha se mbesh tetja buxhetore nuk duhet te nda.loje por te for.cohet çdo here.Pos timi i plote: Çdo ven dim i madh ne Kosove e ka vu.len e PDK-se dhe Ha shim Thaçit. Ky esh te nje vendim qe ka firmen e Hash.im Thaçit dhe jane themelet e mbesht.etjes serioze institu cionale per sportistet tane.

Pje se e ketij vendimi histo.rik eshte edhe kryetari i so.tem i PDK-se, Memli Krasniqi, i cili ne ate ko.he ishte Minister i Spor tit. Ve tem sot kur Kosova ka 3 medalje te arta oli.mpike e shohim rendesine e domos doshme te shtetit per te mbeshtetur dhe inku.rajuar sportistet.Kjo mbeshtetje nuk duhet te ndaloje, por te for.cohet çdo here me munde.site buxhetore qe krijohen.

E FUNDIT/ Sekretari i PDK-se zbulon dicka te madhe per Hashim Thacin dhe punet e tij.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *