E FUNDIT/ Pu tin ngre “flamurin e bardhë”: Nuk matemi dot me NA TO-n sepse…

-Presidenti Vla dimir Put in, kë rcë noi me l uftë bër thamore Perëndimin, në rast se futet në një kon fI ikt të ar mato sur me Ru sinë. Pas bisedimeve për rreth 5 orë me Presidentin Emmanuel Macron në Kre mlin, Put in tha gjithashtu se do të bënte gjithçka për të gjetur komp romis.

“A e kuptoni apo jo? Nëse Uk raina do të anë tarësoh ej në NA TO dhe vendos të rimarrë ush taraki sht Kri menë, shtetet europiane aut omatikisht do të përfs hiheshin në një kon fIikt ushtarak me Rusinë. Sigurisht që ar mati met dhe potenciali i N ATO-s dhe Ru sisë nuk krahasohen, dhe ne e dimë këtë. Por ne dimë gjithashtu që Ru sia është një ndër fuqitë më të mëdha bër tha more, dhe qëndron para shumë shteteve të tjera sa i përket modernizimit. Nuk do të kishte fit imtarë”, tha Putin në konfe rencë për medi at me homologun fr ancez.

Ai i bëri thirrje Ukra inës që t’i përmbahej Marrëveshjes së Mi nskut, sipas të cilës vendi synon t’i japë fund Iu ftës me separatistët rusishtfolës në krahinën e Don basit. Presidenti rus tha gjithashtu se Uas hingtoni dhe Bru kseli kishin ngritur disa shqetësime që mund të diskutohen, edhe pse për Rusinë ato ishin dytësore.

Ru sia ka pozicionuar më shumë se 100 mijë trupa pranë kufijve me Ukr ainën, por mohon pretendimet se po përgatit një sulm. Zyrtarët amerikanë, që mbështeten në informacione të inteligjencës, paralajmëruan se pus htimi i mundshëm i Ukr ainës nga Ru sia mund të shkaktojë deri në 50 mijë vi ktl ma. Ata vlerësojnë gjithashtu se në rastin e një su lmi, Kie vi do të pushtohej brenda pak ditësh, ndërsa do të nxitej një krizë refugjatësh ne Europë, me miliona njerëz që do të largoheshin nga vendi.

Nga ana tjetër, trup at ameri kane shtesë mbërritën në Pol oni të shtunën, pjesë e kontingjentit që Shtetet e Bashkuara po dërgojnë në vend, si pjesë e planit për të forcuar mbr ojtjen në kahun lindor të al eancës. Administrata Biden njoftoi pak ditë më parë se do të dërgojë afërsisht 3 mijë trupa shtesë në Eur opën lindore.

E FUNDIT/ Pu tin ngre “flamurin e bardhë”: Nuk matemi dot me NA TO-n sepse… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *