E FUNDIT/ Njihuni me aeropIanin amerikan qe ruset po i frigohen me te madhe , kete vit nis operimet dhe..

 

-E FUNDIT/ Njihuni me aeropIanin amerikan qe ruset po i frigohen me te madhe , kete vit nis operimet dhe..

-Sivjet, pra gjatë vitit 2022, F-35 Joint Strike Fig.hter i Pentagonit pritet të ope rojë me një si.stem kompjuterik të ava ncuar në bord që synon të sigurojë fun.ksionalitet optimal, të përmirësojë mirëmbajtjen dhe qën.drueshmërinë duke parashikuar pikat e dësh.timit, të monitorojë sistemet e avion ëve dhe të ndihmojë në or.gani zimin e të dhënave.

Gjithsejt 2450 ae roplanë F35 dp të pro.dhohen, ndërsa qindra nga ta do të blehen nga ale atët e Amerikës. Vetëm sivjet, buxheti do të jetë gati 10 mili ardë doll arë vetëm nga SHBA. Ndërkohë, këtë program janë duke e fi.na ncuar edhe tetë vende ale ate, anë.tare të NATO’s

Për av ionin F-35, ka shumë më te.për rëndësi sesa ar mët e tij, karakteristikat e fshehta dhe aft ësia Iuf.tarake; Logjistika, mbështetja dhe fa ktorët e mirëmbajtjes të bazuar në kushte janë gjithashtu të një rëndësie kri.tike. Kjo shpjegon pse av ioni tani po për.mirësohet me një sistem të ri kompjuterik të avancuar për të zëvendësuar Sist emin e tij të Inf ormacionit të Logji.stikës Autonom (ALIS) me një sistem të ri, më të aftë të quajtur Rrjeti i Integruar i të Dhë.nave Opera cionale (ODIN).

E FUNDIT/ Njihuni me aeropIanin amerikan qe ruset po i frigohen me te madhe , kete vit nis operimet dhe.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *