E FUNDIT/ Lajm I Madh Nga Avokati I Kadri Veselit “Dridh” Gjykatesin Me Kete Qe Sapo Tha

Avo kati Emmerson: Gjh,yka tës, ju e dini, s’ka asnjë fije prove kundër Kadri Veselit.Ben Emmerson, avo kat i ish-krye,parlamentarit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pasur po ashtu vërejtje për materialet që po i nxjerrë Zyra e Pro ku,rorit të Specializuar në Ha gë.Emmerson ka thënë se po detyrohen që të analizojnë shumë materiale të Pro kuro,risë, të cilave është e vështirë t’u gjendet lidhja.“Pse na duhet ne ta ndër,tojmë çështjen e Pro kuror,isë që të fillojmë hetimet tona”, tha avokati britanik.Ai përmendi një material, ndërsa i tha gjh,ykatë,sit Nicolas Guillou se edhe ai vetë “e di se s’ka prova”.“Ju i nderuari gjh,ykat,ës, e kuptoni nga analiza e provave që pretendimet e materialit kundër Kadri Veselit janë shumë të dobëta. Bazohet në prova që nuk ek,zistojnë”, tha Emmerson.“S’ka asnjë fije prove kun,dër tij”, theksoi avokati.

E FUNDIT/ Lajm i madh nga avokati i Kadri Veselit “dridh” gjykatesin me kete qe sapo tha – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *