E FUNDIT / Kryetari I Mitrovices Bedri Hamza Po Trazon Ujera Me Fjalet E Tij Per Situaten Ne Veri Te Vendit

 

Shp,ërth,im,et e kri,sm,at që ndodhën mbr,ëmë në veri të Mitrovicës i ka dëgj,uar edhe kryetari Bedri Hamza. Në një pr,ononci,m për Gazetën Express, Hamza kër,kon ku,jdes nga të gjitha ins,ti,tuci,onet duke u shpr,ehur se “si,tu,ata është e ndje,sh,me”.Mbrëmë në Mitrovicën Veriore ka pasur shp,ërth,ime që sipas pol,ic,isë kanë ardhë nga mje,tet pir,ote,kn,ike, teksa k,ri,smat janë dë,g,juar edhe në pjesën j,ugo,re të qytetit.Kryetari i Mitrovicës Bedri Hamza tha se i ka dë,gjuar edhe vetë këto kri,sma.“I kena dëg,ju se unë qaty jetoj, jetoj në qendër të qyt,etit te ce,pi i ur,ës. Janë dëg,ju nor,mali,sht që si,tua,ta e sigu,ri,së është mja,ft e nd,jesh,me, duhet ku,jdes prej të gji,tha ins,tituc,ionev,e dhe secili ta kryej punën e vetë me për,kus,hti,m me për,gjegjsh,mëri të la,rtë dhe me kuj,des ma,ksi,mal”, tha Hamza të hënën për Gazetën Express.Tutje, ai tha se është në ko,nt,akt të vazh,duesh,ëm me qytetarët dhe se nuk është e le,htë me je,tu në këto rr,etha,na.“Unë jam në ko,nta,kt me qytetarët, dal edhe në atë p,jesë a,nej. Ata i kanë shq,et,ësi,met e tyre, për sig,uri,në e tyre, të pr,onës etj, nuk është e l,eht,ë thje,shtë me jetu në ato rre,tha,na, ata jetojnë që një kohë të gjatë.

E FUNDIT / Kryetari i Mitrovices Bedri Hamza po trazon ujera me fjalet e tij per situaten ne Veri te vendit – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *