E FUNDIT/ Kjo është bisha Ukrainase që i’u bë dhuratë dhe nuk po Ië tan ket Ruse të Ievizin po i shkatërron të gjitha..

 

-E FUNDIT/ Kjo është bisha Ukrainase që i’u bë dhuratë dhe nuk po Ië tan ket Ruse të Ievizin po i shkatërron të gjitha..

-For cat e ar mat osura të Ukrainës kanë shpë.rndarë rrëfimin e një ushtari 23vjeç i iden tifikuar si Maksim i cili është pjes ëtarë i bri gadës Konstantin Ostroshk Maksim prej tre vitesh është për.gatitur për këtë moment thonë kol egët e tij nga ush tria ukrainase.

Gjatë tërë kohës është traj nuar me të gjitha ar.mët anti tank që i ka në disp ozicion Ukraina qofshin ato të montuara në mjete të blin.duara apo edhe ato që bartën në kraharor. Së fund mi ka përdorur edhe ar mën e for.cave të huaja e njohur si NLAW. Falë kësaj ar me tan ket ruse në Svetlodar do të shndë.rrohen në një deponi e metaleve kanë bërë të ditur nga ush tria ukrainase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *