E FUNDIT/ Ivica Dacic dhe Serbia merr tron’ditje të madhe nga Amerika për mos sank’sionet ndaj Rusise prej Serbisë..

 

-E FUNDIT/ Ivica Dacic dhe Serbia merr tron’ditje të madhe nga Amerika për mos sank’sionet ndaj Rusise prej Serbisë..

-Pro fesori dhe eksperti ameri.kan per politiken dhe çeshtjet e Ball kanit, Alon Ben Meir, i ka reguar kryetarit te Parla.mentit te Serbise Ivica Dacic.

Ky i fun dit, ka thene se pavaresisht thirr.jeve te Bashkimit Evropian dhe Shte.teve te Bashkuara te Amerikes, Serbia nuk do te ven dose sanksione kunder mi.kut te saj, Rusise.

E si pas profesorit amerikan, Serbia nuk do te kete te ardh.me perendimore, nese ia kthen shpi nen BEse dhe SHBAse. Ai ka ker kuar nga Beogradi qe te njoh pava.resine e Kosoves dhe te mos qen.droje mik i ngushte i Vla dimir Putinit.

E FUNDIT/ Ivica Dacic dhe Serbia merr tron’ditje të madhe nga Amerika për mos sank’sionet ndaj Rusise prej Serbisë.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *