E FUNDIT / I Dalin Te “Zezat” Milaim Zekes Ja Veprimi Qe Paska Bere Me Kete Femer Qe Pritet Te…

Visual search query image

 

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës Milaim Zeka shumë shpejt pritet të dalë para gj.yk.at.ës për t’u përballur me aku.za.t për ve.pr.ën pe.na.l.e “Fotografimi dhe incizimet tjera të paa.uto.rizua.ra”.Pro.kur.ori.a Themelore në Prishtinë, në akta.ku.zë.n e ngritur në mars të këtij viti, e nga.rk.on Zekën se pa autorizim e ka inc.izu.ar fsh.ehu.ra.zi të dëmt.uar.ën B.D në restorantin “Fshati” në Prishtinë, derisa kjo e fundit kishte kërkuar nga Zeka që mos ta përmend djalin e saj në shkrimet e tij apo kudo qoftë tjetër, e më pas i aku.zu.ari atë in.ciz.im ia kishte kaluar personave të tretë.Akta.ku.za e sig.uru.ar nga “Be.timi për Dre.jt.ësi” rezulton të jetë us.htr.uar në gj.yka.të më 18 mars 2021.

Sipas akta.kuz.ës së ngr.it.ur nga Prok.uror.ia Themelore në Prishtinë, Milaim Zeka po aku.zo.het se më 18 maj 2017, në rrugën “B”, në restorantin “Fshati” në Prishtinë, pa autorizim ka incizuar tani të dëmtuarën B.D dhe se këtë in.ciz.im u’a ka shpërndarë personave të tretë.Sipas kësaj akta.ku.ze, pasi që Zeka në rrjetin social “Facebook” kishte pub.liku.ar një shkrim ku thuhej se V.B “ e mo.hon djalin e tij të cilin e ka me një zyrtare te Eu.lex-it” duke aluduar në tani të dëmt.uar.ën B.D.Gjithnjë sipas akta.ku.zës, e dëmt.ua.ra pasi kishte parë këtë shkrim, ka kontaktuar të aku.zu.ar.in Zeka dhe e kanë lënë të takohen në restorantin “Fshati”, dhe pasi është takuar me të aku.zu.ar.in ka kërkuar nga ai që të mos i’a përmend djalin e saj në shkrimet e tij apo kudo qoftë tjetër, me ç’rast i aku.z.ua.ri Zeka e ka in.ci.zu.ar fshe.h.ur.azi ku e dëmt.uar.a e mll.ef.o.sur kishte filluar të thotë fjalë të rë.n.da për njeriun me të cilin edhe ka fëmijë, duke alu.du.ar për V.B.

E FUNDIT / I dalin te “zezat” Milaim Zekes ja veprimi qe paska bere me kete femer qe pritet te… – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *