E FUNDIT/ E rr ezikuar Moldavia,Ja se cfare kerkon Britania nga NATO per ta furnizuar me…

-Mold avia duhet të paji set me arma timin e NA TOs për tu mbroj.tur kun dër Rusisë sipas një dekl aratë të sek retares së Jash tme bri tanike shkruan The Guardian në një inter vistë me The Telegraph Liz Truss tha se Mbr etëria e Bash.kuar po diskuton perspektivën me aleatët e saj duke qenë se Vla dimir Pu tin ka qenë i qartë në lidhje me ambi.ciet e tij për të krij uar një Rusi më të madhe.

Ajo tha se qëllimi ishte mbro jtja e Ukrainës por kjo vlen edhe për shte.tet e tjera të cenueshme si Mold avia e cila nuk është anëtare e NA TOs. Ajo për të cilën ne jemi duke pun uar në këtë moment është një komi.sion i përbashkët me Ukra inën dhe Po loninë për për mirësimin e mbroj.tjes së Ukrainës në standardin e NAT Os tha Truss.

E pye tur nëse kjo është për shkak se Rusia për.bën një kërcënim si gurie për Moldavinë ajo tha Absolu tisht. Dua të them Putini ka qenë i qartë për ambi.ciet e tij për të krijuar një Rusi më të madhe dhe vetëm për shkak se për pjekjet e tij për të marrë Kievin nuk ishin të sukse.sshme nuk do të thotë se ai i ka hequr dorë nga këto amb icie.

E FUNDIT/ E rr ezikuar Moldavia,Ja se cfare kerkon Britania nga NATO per ta furnizuar me… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *