E FUNDIT/ DaIin dokumentet sekrete te ClA-s qe sqarojne se pse Serbet deshirojne ta kene Kosoven ne dore..

-E FUNDIT/ DaIin dokumentet sekrete te ClA-s qe sqarojne se pse Serbet deshirojne ta kene Kosoven ne dore..

-Pesë vjet më parë, një tekst u ti.tullua “Ja pse Kosova është kaq e rënd ësishme për amer ikanët, engjë.jt dhe franc ezët”, është treguar një teori shumë inte.resante.

Pesë vjet më parë, teksti, “Ja pse Kosova është kaq e rën.dësishme për amer ikanët, engjëjt dhe fra.ncezët”, është treguar një teori shumë inte.resante për procese të ndryshme që e kanë quar në tur.bullime Kosovën, shkruan gazeta serbe Novosti, duke va.zhduar tutje se e njëjta gjendje është aktua.le edhe sot.
Le të shkojmë nga.dalë dhe lehtë: Që nga 14 gushti i vitit 2000, kur UN MIK-u, mori nën kon.troll “Trepçën” në Kosovë dhe që nga ajo kohë ajo ve.pron në dy mjedise ligjore si dy subjekte juridike, që nën.kupton vërtet një status të vështirë, shkruan Novo.sti
Ndërsa një raport i për.gatitur nga C IA vlerëson se pse është ky interes kaq i madh për Kosovën, jo ve.tëm nga serbët por edhe nga vendet tjera të bo.tës.
Në kuptimin organizativ, ko.mpania është e ndarë etn ikisht në Trepçën Veri.ore dhe Trepçën Jugore.

Trep ça ver iore për.bëhet nga min ierat dhe flot acioni i Lepo saviqit, meta.lurgjia e Zveç anit, për shkrirjen e plumbit, ra.finerinë e plumbit, përpunimin e mbeturinave, transportin e mall.rave, ndërsa Trep ça Juogre ku drejtohet nga shqipt arët për.bëhet nga miniera e Standërgut, Hajvalia, Kishnia, Novo.bërda, Metalurgjia e Zinkut, Industria Ki.mike dhe Fabrika e Baterive.
Që nga viti 1995, “Trpeça” ka fun.ksionuar në fabrikën e bate rive indu.striale në Pejë, “Famipa” në Prizren dhe “Fapol” në Podujevë.
Kurse thëngjilli mbe.tet njëra nga reze rvat e Kosovës ku ekspertët ame.rikanë kanë vlerësuar se vlera e tij është pesëqind miliardë dollarësh dhe ka re.zerva edhe 16 shekuj të plotë në Kosovë andaj nuk duhet të ha.bitemi pse kjo Kosova është një territor me një inte.res shumë të veçantë dhe shumë shtete Iuf.tojnë për atë rajon.

Tema e “pa.surive magjike” të Kosovës ka fi.lluar për herë të parë rreth dhjetë vjetë më parë.
Në kohën kur janë pub.likuar të dhënat për re.surset natyrore që disponon Kosova, si sasi të mëdha të kr omit (20 përqind të shumi.cës së përgj ithshme të kro mit në botë), nikel, zink ma gnez, arg jend, ari, bi.smut dhe metale të tjera të rralla vlerësohet se re.zervat e Kos ovës për thëng jillin, ga zin natyror dhe meta le janë me vle rë pesë.qind mili.ardë dol larë.
Ky vlerë.sim, pak më vonë, u konfirmua edhe nga CI A nga një raport të për.gatitur nga ta, ku sta ndardeve ndër.kombëtare Kosova vlen më shumë se Serbia, në vlerë prej pesëqind mili.ardë dollarësh, ndërsa vetëm Serbia në vlerë prej dyqind mili.ardë dollarësh.

Ndërsa sipas vlerë.simeve të UNMIK-ut sipas një publikimi se çfarë mi.nierash kosovare mund t’i ofrojë kompanive të minierave botë.rore ku në radhë të parë si burimi më i rën.dësishëm, ekspertët kanë vlerësuar se janë zinku dhe plumbi.
Sipas këtyre vlerë.simeve, Standërgu, Hajvalia dhe Novobërda kanë në total 21.5 milion ton të plum.bit mineral që përmban, zink dhe argjend në sasi të mjaftue.shme për shfrytëzim.
Përveç kësaj kom.pleksi “Feronikel” ofron më shumë se rreth 1.7 mili onë tonë bo.ksit dhe rreth 14 milionë ton minerale që për.mban 1.3 përqind nikel dhe 0.07 për qind kobalt, mag.nez në Strezovc 2.8 milion tonë dhe 1/7 milion tonë në Golesh.

E FUNDIT/ DaIin dokumentet sekrete te ClA-s qe sqarojne se pse Serbet deshirojne ta kene Kosoven ne dore.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *