E FUNDIT / Besnik Bislimi po dridh serbine pas kesaj qe foli me Lajçak / – Kjo eshte deklarata e tij i cili tha…

 

-E FUNDIT / Besnik Bislimi po dridh serbine pas kesaj qe foli me Lajçak / – Kjo eshte deklarata e tij i cili tha…

-Zëvendëskryeministri i Kosovës për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi, dje ka zhvilluar takime dypalëshe me Përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dia,log,un Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.Siç thuhet në k,omuni,katë, në këto tak,ime u dis,ku,tua për çës,h,jen e personave të zh,duk,ur me fo,rcë gja,të lu,ftë,s në Kosovë, për nd,jeshmë,rinë dhe urg,jen,cën e një zgj,id,hjeje sa më të shpejtë.Tutje thuhet se aty u fol për en,ergji,në në ku,adër të mar,rëvesh,jes ek,zistu,e,se. Diskutimet me Bashkimin Evropian në këtë fushë kanë shë,nuar pr,og,es, megjithatë mbeten ende detaje për t’u tra,jtuar.Çësh,tje tje,tër e diskutimit ishte edhe ajo e tar,gav,e të vet,ura,ve. Grupet tekn,ike kanë fil,luar të fina,lizo,jnë pro,pozi,met e tyre përf,undimt,are.Takimet e grup,eve te,k,ike do të vazhdojnë deri në përz,gjedh,jen përfu,ndim,tare të opsi,one,ve sipas st,anda,rdeve dhe pr,akti,kave të Bashkimit Evropian.

E FUNDIT / Besnik Bislimi po dridh serbine pas kesaj qe foli me Lajçak / – Kjo eshte deklarata e tij i cili tha… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *