Deputetja Ukrainase dridhe gjithe boten ! Del me shkrim publik per Kosoven, kerkon qe Ukraina ta…

Iryna Friz - Wikipedia

Depu tetja e Parla mentit të Ukrainës Iryna Friz ka falen.deruar presidenten Vjosa Osmani dhe ish ministren Vlora Çitaku për përkrahjen pub.like ndaj Ukrainës në kohën e kër cënimit të Rusisë. Depu tetja Friz ka bërë thirrje për njohje të Kosovës duke shkruar se ven.dosja e marrëdhënieve miqsore me Prishtinën do të bëhet një hap i sin qertë. HAP REK LAMEN ME POSHTE PER TE VAZDHUAR

Faleminderit shumë ndaj miqë.ve nga Kosova presi dentja Vjosa Osmani ish ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku për për krahjen ndaj Ukrainës në kohën e kër.cënimit të invazionit nga Rusia. Jam e bindur që Ukraina duhet të mbësh tes miqt e vërtetë që kanë zgjedhur pa.varësinë e tyre koha që të refuzohen standardet e dyfishta.

Miqt e Ukrainës nuk janë ata që dër.gojnë militantë pro-rusë në vendin tonë por ata që edhe për kundër kërcënimit me kon.flikt shprehin mbështetje për shtetin tonë. Ven dosja e marrëdhënieve miqsore me Prish.tinën do të bëhet një hap i sinqertë që në të kaluarën është bllokuar nga politi.kat e Rusisë në Ballkan, shkroi ajo. HAP REK LAMEN ME POSHTE PER TE VAZDHUAR

Deputetja Ukrainase dridhe gjithe boten ! Del me shkrim publik per Kosoven, kerkon qe Ukraina ta… – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *