Deputeti shqiptar e drldh parIamentin e Beogradit me kete deklarate / Serbia nuk e ruan stabiIitetin e Ballkanit por ajo e..

-I vetmi deputet shqip.tar në parlam entin serb, Shuaip Kamberin, foli në Ditarin e mbrëmjes në A2 CNN për si.tuatën në rajonin e Ballkanit pas luftës që është duke u zhvi.lluar prej më shumë se një muaji në Ukrainë.Ai foli për të ard hmen e Serbisë pas zgje.dhjeve të së dielës, por edhe pozi.cionimin e saj. Depu teti shqiptar theksoi se nuk është Serbia ajo që gara.nton sta bilite tin e rajonit.

“Presioni i Perëndimit ndaj Serbisë për të ven.dosur qëndrimet e saj, për të marrë rrugën e duhur dhe për t’iu shma ngur ekui librimit që po e zba.ton me vite dhe në mënyrë të suksesshme, me Pekinin, Moskën, Uashin.gtonin dhe Brukselin. Serbia do të duhet të orie.ntohet përfundimisht në njërën anë. Serbia, e cila pa.varësisht se është nos talgjike ndaj Rusisë, pavarë.sisht interesave strategjike me Rusinë, e ka të vë.shtirë të marrë anën e lindjes, ndër.kohë që investimet e saj, në masën më të madhe, varen nga investimet e BE.

Nëse Serbia do të merrte një përkrahje të drejt.përdrejtë ndaj Rusisë, mund të jetë një baza.ment që Moska mund ta përdorte për të desta.bili zuar Ballkanin. Megjithatë, situata nuk është kaq e thjeshtë, pavarë.sisht nost algjive histo.rike që kanë me Rusinë. Serbia është shumë e varur nga Perëndimi. Ajo është e rre.thuar nga NATO dhe nuk është Serbia ajo që garanton sta.bilit etin rajonal, është prezenca e NATO gjithandej që nuk do ta le.jojë një Serbi të Vuçiç apo të dikujt tjetër që të desta.bilizojë Ballkanin”, tha Shuaip Kamberin.

Deputeti shqiptar e drldh parIamentin e Beogradit me kete deklarate / Serbia nuk e ruan stabiIitetin e Ballkanit por ajo e.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *