Dë shmia “Tro.Nditëse” E Fatos Nanos Për Sali Berishën: “Kam Gjetur Pro va Të Tme.Rrshme Se Pse Berisha U Shpall “No n-Gra ta” Sepse Ai U Mor Me…”

Dë shmia “Tro.Nditëse” E Fatos Nanos Për Sali Berishën: “Kam Gjetur Pro va Të Tme.Rrshme Se Pse Berisha U Shpall “No n-Gra ta” Sepse Ai U Mor Me…”
PER TE LEX.UAR ME SHUME SHT,YPNI HAPS.IREN REK.LAMUESE TUTJE

Fatos Nano, ish-kr yeministri i Shqipërisë, ka he dh ur a kuza mbr ëmjen e so tme për ish-k ryeministrin Sali Berisha, për sa i përket bu.rgosjes së Nanos në vitin 1997. Nano thotë se ka pr o va nga persona br enda zy rës së Berishës që ky i fundit u mor pe rsonalisht me bu.rgosjen dhe mb ajtjen në bu.rg të Nanos.
PER TE LEX.UAR ME SHUME SHT,YPNI HAPS.IREN REK.LAMUESE TUTJENdër të tjeras, ai foli dhe për Berishën si po litikan duke e ci lësuar si një figurë ko nf lik tuale. Nano shton se Berisha pushoi si qe n u ri po litikan në 21 ja nar 2011, pas vr.a sjes së 4 pro te stuesve në bulevard.

“Sali Berisha hy ri në po litikë si in telektual, mj ek ka rdeolog. Në momentin që mori dr ejtimin e Pa rtisë De mokratike, ai u bë po litikan. Me kalimin e kohës in telektuali dhe po litikani i ma rr i n vendin njëri-tjetrit. Berisha është ma rrë pe rsonalisht me bu.rg osjen dhe mb ajtjen time në b.urg.

Dë shmia “Tro.Nditëse” E Fatos Nanos Për Sali Berishën: “Kam Gjetur Pro va Të Tme.Rrshme Se Pse Berisha U Shpall “No n-Gra ta” Sepse Ai U Mor Me…” – New (news225media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *