Çmendet“ Serbia Nga Kjo Deklaratë E Gjuriqit, Serbia T’u Kërkojë Falje Shqiptarëve!

 

Çmendet“ Serbia Nga Kjo Deklaratë E Gjuriqit, Serbia T’u Kërkojë Falje Shqiptarëve!perfaqësues të Konventës Kombëtare për BE-në kanë biseduar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, për Kosovën, në kuadër të di.alogut të brendshëm për Kosovën.
Sipas Dushan Milenkoviqit, nga Qendra për Dia.log Shoqëror dhe Nisma Rajonale, “është e domosdoshme që shkëmbimi i konces.íoneve në dial.og të bëhet me drej.tësi. Ajo që ka rëndësi të veçantë është Asoci.acioni në th elb i fuqíshëm i komu.nave serbe, mbro.jtja e trashëg.imisë kulturore, si dhe përfshírja e serbëve të Kosovës në dialog”.
Milenkoviq thotë se Asociaci.oni duhet të formohet asisoj “që të bëjë të mundur mbet.jen e serbëve (në Kosovë), të bëhet e mundur ko.mpetenca e kzekutíve që Prishtina e kundë.rshton, si dhe financimi i pandër.prerë nga Beogradi, deri sa të mos f orcohet sek.tori privat në shkallë të mjaftueshme”.
Ivan Gjuriq, nga Iniciativa e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, ka thënë se për zgjidhjen e konfl.íktit të Kosovës duhet të merret parasysh se cili ka qenë shk.aku i shpa.lljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës.

Çmendet“ Serbia Nga Kjo Deklaratë E Gjuriqit, Serbia T’u Kërkojë Falje Shqiptarëve! – Online (infospostmedia.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *