Cfare u fol per IiberaIizimin e vizave ne takimin e Kurtit me kanceIarin Gjerman / Vjen iajmi i papritur..

 

-Krye ministri i Kosovës Albin Kurti në konfe.rencën e përbashkët me kanc elarin gjerman Olaf Scholz në Berlin ka thënë se Kosova ka kryer dety rat e saj për çështjen libera.lizimit të vizave dhe se tani është radha e BEsë ta bëjë të njëjtën Kurti tha se këtë kër kesë ia tha kance.larit gjerman gjatë takimit.

Në korrik bëh en 4 vite prej se Komisioni Europian ka rekoma.nduar libe ralizimin e viz ave për Kosovën për herë të dytë dhe ka konst atuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha krite.ret tash është koha të thuhet se mjaft është mjaft dhe kjo çështje të vendoset për vendim marrje në Kësh illin e BEsë dhe tani është ra.dha që edhe BE ta bëjë të njëjtën.

Cfare u fol per IiberaIizimin e vizave ne takimin e Kurtit me kanceIarin Gjerman / Vjen iajmi i papritur.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *