Cfarë i kërkoi ZeIensky sekretarit të OKB-së gjatë takimit që patën / ZbuIohen bisedat që ata bënë mes tyre..

-Cfarë i kërkoi ZeIensky sekretarit të OKB-së gjatë takimit që patën / ZbuIohen bisedat që ata bënë mes tyre..

-Sekret ari i Përgjithshëm i OKB Antonie Guterres po qën.dorn në Kiev ku bashkë me pres identin e Ukrainës Volodymyr Zelensky mbajtën një konfer encë për media. Në këtë konfe rencë Zelensky ka thënë se shkelja e të drej.tave të njeriut ka qenë një prej temave krye sore që ai e ka diskutuar me Guterres.

Po ashtu ai ka thënë se së bash ku kanë bise duar edhe për fabri.kën e çelikut Azovstal në qytetin e push tuar bregdetar, Mariupol. Besoj sikur se shumë të afërm të këtyre njerë.zve ë bllokuar në Azovstal që sekr etari gje neral dhe ne do të prodh ojmë rezultate konkrete ka thënë Zelensky. Zelensky po ashtu ka kër.kuar ndihmë huma nitare nga OKBsë në Ukrainë.

Cfarë i kërkoi ZeIensky sekretarit të OKB-së gjatë takimit që patën / ZbuIohen bisedat që ata bënë mes tyre..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *