Borell Me Nje Lajm Madheshtor Per Kosoven Ja Cila Eshte Ndihma Qe Pritet Nga BE Per Kosoven

 

Këshilli i Energ,jisë BE-SHBA do të mbahet sot në Uashington me qëllim të pë,rmirës,imit të bashkëpunimit tran,satl,ant,ik në fushën e en,ergji,së.Përfaqësuesi i lartë i BE-së për punë të Jashtme, Josep Borell, tha para tak,imit se janë të përk,ushtu,ar për të gar,ant,uar si,gu,rinë en,ergje,tike të BE-së dhe fqi,nj,ëve të saj, duke përfshirë Moldavinë, Ukrainën dhe Ballkanin Perëndimor.Në prag të takimit, Borell shkroi se ene,r,gjia ka qenë gjit,hmonë ndër ç,ështj,et më të r,ëndës,ishme gjeo,poli,tike dhe se tani, me çmi,met e larta dhe pr,oble,met e fur,nizi,mit me gaz të sh,kakt,uar nga kr,iza me Rusinë, ajo është në krye të ren,dit të ditës në Bruksel.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Ai tha se është e nev,ojsh,me të përb,allo,hen këto pre,si,one af,atsh,kur,tra duke res,pektua,r st,rategj,inë af,atgj,atë të kal,imit në ener,gji,në e gje,lbër dhe se Këshilli i Ener,gjis,ë BE-SHBA në Uashington do të i,nte,sifik,ojë bashkëpunimin tr,ans,atl,an,tik në këtë fro,nt, raporton Kosovoonline, transmeton Klankosova.tv.Siç th,eksoi ai, çm,imet e en,er,gj,isë u rritën për shkak të pr,oblem,eve glo,ba,le të kër,kes,ës dhe ofe,rt,ës. Çmi,mi i g,azit në BE është gjashtë deri në 10 herë më i lartë se vitin e kaluar, gjë që rë,nd,on çm,imi,n e ene,rgji,së elek,tr,ike, si dhe të gjithë tr,egun e ene,rg,jisë el,ek,trik,e në Evropë.

 

Borell me nje lajm madheshtor per Kosoven Ja cila eshte ndihma qe pritet nga BE per Kosoven – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *