Biden me deklaratë!: Kosovën nuk do ta lëmë në udhëkryq! Sepse BE punon k undër tyre!

Për më shumë se një d ekadë, Shtetet e Bashkuara kanë tra nsfor muar politikën e saj të zhvillimit në Bashkimin Europian .

Ndërsa Amerika ga ran toi sigurinë e Kosovës, Europa po përpiqej të ishte e drejtë dhe të ndë rt onte një vend të së drejtës.

Tani, pë rk un dër fina nc imit të të dyve, politika e BE-së po punon në mënyrë aktive ku ndër int eresave amerikane (dhe kosovare). Biden duhet të an gaz hohet përsëri për të kor rig juar një politikë mas htruese të së kaluarës.

Biden me deklaratë!: Kosovën nuk do ta lëmë në udhëkryq! Sepse BE punon k undër tyre! – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *