BE habit gjithe boten / Ja kur do ti pergjigjen BE-ja kerkeses per anetaresim Ukraines..


-BE habit gjithe boten / Ja kur do ti pergjigjen BE-ja kerkeses per anetaresim Ukraines..

-Komisi oni Evropian do ti për.gjigjet kërke sës së anëtarësimit të Ukrainës në BE muajin e ardh shëm lajmin e konfirmoi shefja e BE Von der lejen dhe vjen pas vizitës në od esa të Presidenti të Këshillit Europian charles michel për ta kremtuar atje Ditën e Eur.opës vizita e tij u pa si demo nstrim i mëtejshëm i soli daritetit të pathyeshëm të Bashkimit Europian me popu.llin ukrainas në bet ejën e tij kundër pus htimit rus Michel u takua me krye ministrin ukrainas Denys Shmyhal dhe pati edhe nje lidhje video me presi.denti Volodymyr Zelensky por bo mba rdimet ruse në Odessa ndërprenë takimin e tyre dhe Michel është dety.ruar të strehohet në një vend të sigurt.

Ndër kohë në postimin në twiiter më vonë she.fja e BEsë ursula von der lejen tha se kishte folur me presi dentin ukrainas Vol odymyr Zelensky duke thënë se Komisi.oni i BEsë do të synojë të japë opin ionin e tij në qershor Zelenski teksa konfir moi dorë zimin e dokum entacionit tha se shpres.ojnë në rezu ltate poz itive.

 

BE habit gjithe boten / Ja kur do ti pergjigjen BE-ja kerkeses per anetaresim Ukraines.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *