Arma E Jashtëzakonshme Që Kosova Ka Marrë Nga Amerika Po Dridhë Gjithë Kundërshtarët / Njihuni Me Të

For ca e Sigurisë së Kosovës gjatë stërvitjeve në Defen.der Europe 2021 ka prezantuar dhe përdorur një nga ar mët më moderne dhe më të fuqishme që bënë pjesë në gru.pin e snajperëve bëhet fjalë për modelin Barrett sipas të dhënave që gjenden në ueb faqen amerikane që për.shkruan këtë ar më të fuqishme ajo ka karakteristika të jashtëzakonshme.

E njo hur edhe si M82 e përdorur nga Forcat e Opera.cioneve Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë sesa e thjesht një pushkë snajper Barrett është një ar më specif.ike për shkak të aftësisë së saj për të përfshirë shënjestruar një gamë të gjerë objektivash.

50 të shtë na nga Barrett janë shkatë.rruese për personelin duke përfshirë ata që në trup bartin masa të blinduara. Snaj perët e trajnuar mund të për.dorin gjithashtu Barrett për të marrë objektiva që fshihen pas një muri të çakti.vizojnë bllokun e motorit të një kamioni të eliminojnë një gjenerator të energjisë të shkatërrojnë një grup komuni.kimi ose edhe depërtojnë në automjete të blinduara.
Arma e jashtëzakonshme që Kosova ka marrë nga Amerika po dridhë gjithë kundërshtarët / Njihuni me të – Online (trendeonline.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *