Analisti Serb con pesh gjithe vendin / Jep lajmin e hidhur per Kosoven dhe Bosnjen, pas Ukraines Putin do te…

Drej tori i Qendrës për Rajo.nalizim në Novi Sad Aleksadnar Popov ka para lajmëruar se pas Ukrainës Ballkani Perën.dimor mund të jetë një vatër e krizës.

Në Bosnjë e Hercegovinë ekziston kri za sikurse Kosova që gjith.ashtu është një vatër. Komuniteti ndër kombëtar është i vetëdijshëm për këtë dhe nuk bes.oj se do të lejojë që ajo të përhapet në Ballkanin Perën dimor tha ai.

Ana lisiti serb tha për median serbe N1 se lidh.ur me ato që i thotë dëshmon fakti që përveç për faqësuesve të lartë të BEsë për Ballkanin Perëndimor kemi edhe tri shtete të tjera që kanë emëruar zyr.tarë të lartë për rajonin SHBA Britania e Madhe dhe Gjermania.

Kjo flet se sa serio zisht është marrë kër.cënimi ndaj Ballkanit Perëndimor. Ne pamë një shfaqje për cakt imin e një seance të Kryesisë së Bosnjës e Herce.govinës Dodik e dinte se rendi i ditës nuk do të pranohej ai bëri një shfaqje duke dalë dëshi ronte tua shpagu.ante rusëve që janë mbrojtësit e tij.

Ai po bëh et gjithnjë e më i vetmuar në pikëpamjet e tij e gjithë bo.ta e ka dënuar sul min e Rusisë. Kur është fjala për Kosovën kër.kesa e Turqisë ka ardhur jam i sig urt se vendet e NATOs janë të vetëdijshme se kjo nuk do të ishte një vep.rim i mirë Kosova nuk është një entitet i njohur ndër kombëtarisht një pjesë e mirë e anëtarëve të NATOs nuk e kanë njohur Kosovën. Serbia ka marrë një para lajmërim shumë seri.oz nga BEja se duhet të harmonizojë politikën e saj me BEnë polit.ika e uljes në dy karrige ka dështuar tha ai.

Analisti Serb con pesh gjithe vendin / Jep lajmin e hidhur per Kosoven dhe Bosnjen, pas Ukraines Putin do te… – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *