Amerika po fu rnizon Ukrainen me mjetet qe askush se mendonte / Rak etat me te avancuara kunder…

-Zyr tarët ame rikanë po mendojnë që të ar.matosin usht rinë ukra inase me rak eta të avan cuara anti anije lajmin e bën të ditur agje.ncia e la jmeve Reu ters duke cituar zyrtarë nga admini strata Biden agj encia e laj meve raporton se Shtë pia e Bard hë mund ti ofrojë Kievit rak.eta Boeing Har poon dhe Naval Strike me të cilat mund të god asin flotën e zezë ruse e cila aktu.alisht ka bll okuar por tet e Ukrai nës.

Zyr tarët e mbr ojtjes në Mbretë.rinë e Bash kuar kanë dekla ruar se rreth 20 ani je të mari nës ruse duke për fshirë nënde tëse janë akt ive në rajon sipas zyrtarëve ar.mët e dërguara nga SHBA mund të vijnë në ndihmë për lar gimin e ani jeve ruse nga terri tori ukra inas dhe të lejojnë ri fillimin e dërge save të grurit dhe produ.kteve të tjera bujqësore.Por rake tat të cilat kushtojnë rreth 15 mil ionë dol larë për raund dhe kanë një rre.ze veprimi prej 300 km janë kry esisht rak eta me bazë deti që do të thotë se Ukraina mund të për.ballet me vësh tirësi për ti gjuajtur nga bregu.

 

 

Amerika po fu rnizon Ukrainen me mjetet qe askush se mendonte / Rak etat me te avancuara kunder… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *