Ambasadorja Amerikane zbulon se cfare pIane ka Pu tin / Ajo habit me deklarate ne OKB duke thene se..

-Ambasadorja Amerikane zbulon se cfare pIane ka Pu tin / Ajo habit me deklarate ne OKB duke thene se..

-Amba sadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kom.bet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield tha se është e qartë se Vladimir Putin ka një plan për të shkatë.rruar dhe terro rizuar Ukrainën teksa shtoi se Amerika është e shqetësuar se bota duhet të për.gatitet për një rrugë shumë të gjatë dhe të shumë të vështirë për para.

Nëse dy javët e fun.dit na kanë tregu ar diçka është se populli ukrainas nuk do të dorë zohet. Dhe shumë njerëz rusë për fshirë shumë ushtarë rusë nuk e duan këtë lu ftë tha ajo transmeton lajmi.net.

Thomas Greenfield shtoi se Putin është qartë.sisht i gatshëm të sakri fikojë jetën e mijëra ushtarëve rusë për të arritur ambiciet e tij personale. Ne kemi para lajmëruar Moskën për javë të tëra se në fund Rusia do të jetë më e do.bët jo më e fortë për nisjen e kësaj lu fte. Kjo tashmë po rezu.lton e vërtetë, tha ajo.

Pyetja është se sa shkat ërrim është i gatshëm të shkaktojë presi.denti Putin për këtë gabim të madh, deklaroi ajo. Zyr tarja amerikane shtoi se SHBAtë janë të indinjuar nga raportet e shtu.ara të sul meve të Moskës që dëmtojnë civilët ukrainas në lu ftën e saj të paprovokuar dhe të pajustifikuar kundër popu.llit ukrainas dhe shprehu shqetësim në rritje për mbrojtjen e civilëve në këtë kon flikt veçanërisht të grave dhe vajzave që janë të cenueshme ndaj dhunës me bazë gjinore ukrainasit LGBTI si dhe popullsia e Ukrainës e të rritu.rve dhe personave me aftësi të kufizuara.

Ajo tha se homo logu i saj polak i tha se 100 refu.gjatë në minutë po kalonin nga Ukraina në Poloni. Ne gjith ashtu bëjmë thirrje për mbrojtjen dhe kujdesin për të gjithë fëmi.jët e cenueshëm duke përfshirë fëmijët e ndarë dhe të pa shoqëruar dhe ata të kujdesit institucional. Fëmijët nuk duhet të për.fshihen kurrë asnjëherë në kon flikt. Ata duhet të mbro hen deklaroi ajo.

Ambasadorja Amerikane zbulon se cfare pIane ka Pu tin / Ajo habit me deklarate ne OKB duke thene se..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *