Ambasadori Amerikan I OSBE-Se Dridh Gjithe Ballkanin Me Fjalet E Tij Per Kosoven

Ambasadori ShBA-së në OSBE, Michael Carpenter, ka bërë komentet e tij rreth Raportit të Shefit të Mi,sion,it të OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport, duke thënë se Shtetet e Bashkuara mbë,sht,esin f,uqim,isht punën e misionit dhe vler,ëso,jnë bashkëpunimin e ngu,shtë për të m,bës,htetur zh,vil,limin e Kosovës si një anëtare e si,gurt, demok,r,atike dhe gjith,ëpër,fshi,rëse e ko,mun,itet,it Evropian të kombeve.“Ne përsh,ëndes,im angaz,himin e vazhdueshëm të mis,io,nit pë,rg,jatë elem,ente,ve thel,bësor,e të man,datit tuaj, duke përfs,hirë demo,krat,izi,min, sigu,rinë pu,bl,ike, si dhe të dr,ejtat e njer,iut dhe të ko,mun,itet,it. Ne jemi dakord që ndërtimi i ins,tit,ucio,neve është një pri,ori,tet i rëndësishëm. Kjo punë është edhe më e rën,dësish,me sot duke pasur parasysh lu,f,tën e Rusisë k,un,dër Ukrainës, e cila nën,viz,on nev,ojën për të mbr,ojtur vle,rat mbi të cilat bazohet OSBE-ja dhe që Mi,sioni kë,rkon të ava,nc,ojë përmes ma,nda,tit dhe punës së tij”, thuhet në deklaratën e Ambasadorit Carpente.Më tej ai ka thënë se është për të ar,dhur ke,q që Kosova nuk është e an,ëtare e OSBE-së, duke u shpr,ehur se pre,sin me padu,rim ditën kur ajo do të anëta,rës,ohet.“Shtetet e Bashkuara kërkojnë pa,qe, dr,ejtës,i dhe pr,osper,i,tet në një Kosovë që është plo,tës,isht e int,egru,ar në bashkësinë ndërkombëtare dhe pjesë e një Evrope të lirë, el,asti,ke dhe të lu,lëzu,ar. Vetëm duke dëgjuar drej,tpër,dre,jt nga zyrtarët e vendit pritës, në bashkëpunim me Mis,ion,in e OSBE-së në Kosovë.

Ambasadori Amerikan i OSBE-se dridh gjithe Ballkanin me fjalet e tij per Kosoven – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *