Amb asadori Ukrainas con pesh gjithe boten / Ja arsyeja se pse Rusia suImoi Ukrainen, ka te beje me NATO-n sepse..

 

 

Amb asadori Ukrainas con pesh gjithe boten / Ja arsyeja se pse Rusia suImoi Ukrainen, ka te beje me NATO-n sepse..
SHlKO ME POSHTE!

-Amb asadori Ukrainas con pesh gjithe boten / Ja arsyeja se pse Rusia suImoi Ukrainen, ka te beje me NATO-n sepse..

-Ambas adori ukrainas në Bri taninë e Madhe ka dekl.aruar se marr ëdhënia e vendit të tij me Bashki min Europian ishte një nga arsy et pse Rusia vendosi të push.tojë Ukrainën sip as skynews. Ne besojmë se kjo është në të vër tetë arsy.eja pse Rusia fill oi Iu ftën tha Prystaiko tha në një konfer encë të Kings College në Londër.

Ai tha se nuk beso nte se arsyeja e fil limit të Iu.ftës ishte marrëdh ënia e Ukrainës me NATOn Ukraina tregoi se po synonte të ishte pje.së e Europës duke krijuar kështu kon fliktin brenda shoq ërisë ruse duke krijuar kër.cënimin për shoqërinë ruse se dikush si ukrainasit mund të jetojnë ndry she theksoi ambas adori ukrainas.

Amb asadori Ukrainas con pesh gjithe boten / Ja arsyeja se pse Rusia suImoi Ukrainen, ka te beje me NATO-n sepse.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *