Albin Kurtin e quajnë Iideri Më I Rre zlkshëm Shqiptarë për Serbinë”/ Gje neraIi serb kër cënon: Nëse FSK kaIon pa pëIqimin e KFOR-it në veri atehere do te..

-Krye-shefi i sht abit të përgj ithshëm të Us htrisë së Serbisë gje neraIi Milan Mojsiloviç ka dek Iaruar se nuk përjashtohen aks ionet e njëanshme të Fo rcave të Sig urisë së Kosovës në veri të Kosovës, duke shtuar se “Us htria e Serbisë do të reagojë në përpjekje të këtiIIa”.Pas ana lizës së situatës dhe aft ësisë së Us htrisë së Serbisë në vitin që shkoi, gje neraIi Mojsiloviç tha se nuk përj ashtohet mundësia që me qëllim të arritjes së pikëve të caktuara poI itike në terren, forcat e sigurisë në Kosovë të ang azhohen në aksione të njëa nshme edhe jo-pr oporcio nale.

Albin Kurtin e quajnë Iideri Më I Rre zlkshëm Shqiptarë për Serbinë”/ Gje neraIi serb kër cënon: Nëse FSK kaIon pa pëIqimin e KFOR-it në veri atehere do te..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *