Albin Kurti sot para te gjitheve shpalosi sekretin me te madh Kosovar qe nga viti 1999 – “Te koordinuara nga Thaci dhe Vuciq”

 

See the source image

 

Kurti në Kuvend: A ,rest imi i Gjuriqit, tre ni serbo-rus dhe shët,itja në Ujman ishin të ko ordinu,ara.Kryeministri Albin Kurti në se,ancën e Kuvendit ka rap,ortuar para deputetëve për strat,egjinë e qeverisë së tij në dia,logun me Serbinë në prag të taki,mit me Aleksander Vuçiqin në Bruksel.Kur,ti ka kri tiku,ar qeveritë e kalu,ara në raport me qas,jen që kanë pasur në dialog, duke thënë se janë bërë in cid,ente në terren të kont,rolluara mes palëve negociuese siç ishte a resti,mi mbase i orkest,ruar i Gjuriqit e të ngjashme.

“Ngecjet në impl,ement im dhe përshty,pja për ritmin shumë të ngad altë dhe sfidues të normaliz,imit të raporteve kishin krij,uar një terren të frytshëm për de gjene,rim të r ezik,shëm të agj,endave paralele dhe të koordinuara të palëve negociuese. Përmes in cid,ente ve në terren të kont,rolluara, të koordinuara dhe me faza siç ishin fu,shata kundër pjesëtarëve të FSK-së nga kom uniteti serb, eIim,in imin e Oliver Ivanoviqit, a res,tij,mi mbase i orke struar i Gjuriqit i cili u li rua pa asnjë gjobë në fund, tre ni i famshëm serbo-rus, shëti,tjet në Ujman dhe të ngjashme. Synohej pra me të gj,itha këto krijimi i përshtypjes se norma,lizimi mund të arritej vetëm përmes ndarjes së Kosovës e cila pas,taj popullit iu paketua si ide për shkëmbim te rrito,resh”, ka thënë Kurti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *