Albin Kurti “Dridh” Gjithë Ballkanin Me Fjalet E Tij Per Donacionin E SHBA-Ve Ndaj FSK-Së

 

AIbin Kurti ne cere,monine e pranim-dorezimit te dona,cionit te SH B,Ase me auto,mjete ush ta,rake té bIin,duara, ka thene se vendi eshte duke u per,baIIur me sfida e veshtiresi si rezul,tat i pan demij,se gl,obale.Albin Kurti ka shtuar se institucionet jane duke u an,gazhuar maksimal,isht qe kjo vale e radhes me variant,in e ri te kaloj me sa me pak jete te hum,bura dhe sa me pak pasoja per qytetaret dhe eko nomine.

Pa vares,isht kesaj gjendje te renduar, Republika jone vazhdon te mbetet e per,kushtuar qe te punoj bashke me aleatet dhe partneret per te kontri,buar per paqen e qendrueshme, stabil,itetin afat gjate dhe sigurine rajonale e globale.Vendi yne po mir pret re fugj,atet af ga,ne, po mbeshtet ush ta,rakish t paqen ne lindjen e Mesme, dhe vendet e rajonit me fat keqe,sisht natyrore. Ne rrugen e rritjes dhe zhvillimit te ush trij,se tone, rol te rendesishem luan partneri yne i pa zevende,sueshem stra,tegjik Shte tet e Bash kuara te Ame ri,kes”, ka thene Albin Kurti.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

 

Albin Kurti “Dridh” Gjithë Ballkanin Me Fjalet E Tij Per Donacionin E SHBA-Ve Ndaj FSK-Së – New (news372media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *