AKTUALITETE Te Iumt ore TRlM/ AIbin Kurti me nje dekIarate gjeniaIe mbi Serbine duke thene se…

Marrëveshja li,gjër,isht e dety,rue,shme për no,rmalizi,min e pl,otë të mar,rëdhëni,eve, që ka në qendër njohjen rec,iproke, është zgjidhje demo,kratike, paqë,sore dhe evropiane”, ka shkruar Kurti pas takimit me Lajçakun të shtunën në Ko,nfer,encën e Si,guris,ë në Munih. Vëmendjen e kësaj kon,fer,ence, edhe në ditën e dytë, e ka marrë kr,iza midis Rusisë dhe Ukrainës.Në ditën e dytë të Kon,fere,ncës së Si,gur,isë në Munih, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një va,rg tak,ime,sh me përfaqësues ndërkombëtarë. Dialogu Kosovë-Serbi, të pag,jet,urit, refo,rmat në dr,ejt,ësi, luf,tim,i i kor,rupsio,nit e sjellja e inv,estim,eve të huaja kanë qenë disa nga temat që kryeministri Kurti dhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, kanëdiskutuar me përfaqësues të ndryshëm të shteteve pjesëmarrëse.

Në mar,gjinat e kësaj konference, kryeministri zhvilloi një takim me përfaqësuesin spe,cial të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.Në komunikatën e Zyrës së Kryeministrit, shkruhet se Kurti dhe Lajçaku kanë biseduar për dialogun, ku nga ana e Kosovës është ripërsëritur qëndrimi për dialog që do të përfundonte me njohje të ndë,rsje,llë. Në këtë try,ezë di,skuti,mi me Lajçakun, është bis,eduar edhe për pr,oces,in e Berlinit dhe për gati,shmë,rinë e Kosovës për bashkëpunim ra,jon,al, derisa është po,tenc,uar se Kurti ka theksuar vend,osmëri,në e sht,etit të Kosovës që inte,gri,tet,i terr,ito,rial, so,vran,iteti dhe kus,htet,utsh,mër,ia të mbesin të pa,cenu,ar,a.

Te Iumt ore TRlM/ AIbin Kurti me nje dekIarate gjeniaIe mbi Serbine duke thene se… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *